Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

  

Kedves Vásárlónk!

Örömmel üdvözöljük a Malliola Webáruház vásárlói között. Kérjük, mielőtt megrendelését jóváhagyja, figyelmesen olvassa el az alább részletezett Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF).

Megrendelésének jóváhagyásával és elküldésével, valamint annak a https://malliola.com/ Webáruház (továbbiakban Malliola) által történő visszaigazolásával Ön, a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet alapján a Malliola vásárlója lesz. A Malliola üzemeltetője, mint Eladó, valamint Ön, mint Vevő között az alábbiakban részletezett feltételek alapján, távollévők közötti szerződés jön létre.

Jelen dokumentumban foglaltak a Malliola webáruház internetes felületén történő megjelenésével lépnek hatályba.

Amennyiben jelen dokumentumban foglaltakkal Ön nem ért teljes egészében egyet, és azokat nem kívánja önmagára nézve kötelező érvényűnek elismerni, kérjük, ne vegye igénybe szolgáltatásainkat!

Az eladó

Üzemeltető: Matolay Ildikó

Bankszámlaszám: 11773126-04330213 (OTP)

Székhely: 1123 Budapest Csörsz u. 23-25.

E-mail cím: malliolainfo@gmail.com
Iroda és postacím: 1123 Budapest Csörsz u. 23-25.
Telefon: +36/20/206-4685

Kapcsolattartó: Matolay Ildikó

A Malliola Webáruház Vevőszolgálatának elérhetőségei:

Levelezési cím:

1123 Budapest Csörsz u. 23-25.

Weboldal:

https://malliola.com/

E-mail:

malliolainfo@gmail.com

Telefon:

+36/20/206-4685

Nyitva tartás:

ONLINE

1) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 1. A Malliola Webáruházban megvásárolt minden egyes termék esetében a Malliola Webáruház üzemeltetője az Eladó.
 2. A Malliola Webáruházban szabadon lehet böngészni és a vásárlás sem regisztrációhoz kötött. A vásárlás, és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Megrendelő a megrendelés jóváhagyásával és elküldésével elfogadja jelen szerződési feltételeket, és magára nézve azt kötelező érvényűnek ismeri el.
 3. A Malliola Webáruház az Interneten keresztül, elektronikus úton értékesíti termékeit a kiskereskedelmi forgalomban.
 4. A termékek a Malliola Webáruház internetes felületén, a https://malliola.com/ internetes címen elérhető Webáruházban tekinthetők és vásárolhatók meg.
 5. Amennyiben a Vevő bármely személyes vagy technikai okból kifolyólag nem kívánja, vagy nem tudja rendelését az internetes felületen keresztül elküldeni, kérheti az Eladó segítségét a malliolainfo@gmail.com emailcímen rendelésének e-mailben történő feladásához.
 6. Az Eladó Vevőszolgálata rövid szöveges üzeneteket (SMS) nem fogad, és azokra nem reagál.
 7. Az online bolton keresztül történő vásárlással a Vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és az elektronikus vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a saját számítógépe biztonságos használatáról, valamint az azon tárolt adatok védelméről.
 8. A szerződés magyar nyelven kerül megkötésre. Jelen szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formátumban, ráutaló magatartás alapján kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

2) ADATVÉDELEM

 1. A Vevő személyes adatainak felhasználása a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény) hatályos szabályozásának értelmében történik.
 2. A Vevő az adatainak megadásával hozzájárul, hogy azokat az Eladó a jelen pontban szabályozott módon felhasználja.
 3. Eladó a Vevő adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Eladó az általa tárolt és őrzött adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően tárolja és kezeli, harmadik személynek tovább semmilyen célból nem adja át, kivéve a szállítás teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatok átadását a szállítást teljesítő cég részére. A szállító cég a kapott adatokat az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően kezeli, azokat harmadik személy részére nem adja át.
 4. A Vevő hozzájárul, hogy a regisztrációkor, illetve a vásárláskor rögzítésre került adatokat az Eladó saját belső felhasználására, statisztikák készítése céljából elemezze. A személyes adatokhoz csak az arra feljogosított személyek férhetnek hozzá, szigorú hozzáférési szabályok alkalmazása mellett.
 5. A Vevő tudomásul veszi, hogy az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra rendkívüli esetekben sor kerülhet, azonban az adattovábbítás jogalapját minden egyes adat esetében az Eladó külön megvizsgálja, hogy megállapítsa, valóban fennáll-e az adattovábbítási kötelezettség. Az Eladó kijelenti, hogy a törvény által előírt együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettségének minden esetben eleget tesz.
 6. A Vevő által megadott, és a Webáruház rendszerében regisztrált adatok a Vevő kezdeményezésére történő törlésig maradnak a rendszerben.
 7. A Vevőnek joga van elérni, helyesbíteni illetve törölni bármely, vagy akár az összes általa megadott információt, vagy kérni az Eladót annak megtételére.
 8. Az Eladó a személyes adatokra vonatkozó törlési kérelmeknek a lehetőségeihez mérten haladéktalanul, de legkésőbb a hatályos jogszabályoknak megfelelő határidő alatt eleget tesz.
 9. Az Internet nyilvánosságának következtében az azon keresztül történő adat és információ átvitelből adódó kockázatok a Vevőt terhelik.
 10. Adatvédelmi nyilatkozat: A https://malliola.com/ (azaz Matolay Ildikó) jelen adatvédelmi nyilatkozattal kötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelésére, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen megfelelve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. Matolay Ildikó a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

Rendszerünk kialakításánál figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, és azok előírásait maradéktalanul betartjuk, különös tekintettel az alábbiakra:

 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
 • Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény.

Az adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása.

A Malliola a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja és semmilyen körülmények között nem teszi más, harmadik fél számára hozzáférhetővé.

Az adatkezelés időtartama: A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.

3) REGISZTRÁCIÓ

A Malliola Webáruházban történő vásárlás megkezdéséhez és a szállítás lebonyolításához nem szükséges regisztráció, csak bizonyos személyes adatok megadása (név, cím, telefonszám, e-mail cím).

4) FELELŐSSÉG

 1. A Vevőnek tekintettel kell lennie arra, hogy technikai okokból adódó rendszerhibák és kimaradások előfordulhatnak. Az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal a Webáruház korlátlan rendelkezésre állásáért.
 2. Az Eladó felelősséget nem vállal a szállítási határidőkre vonatkozóan, de minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a megrendelést a lehető legrövidebb időn belül eljuttassa a Vevőhöz. Általában 2 munkanap a megrendelés rögzítését követően, ha van készleten, a postai szállítási módra vonatkozóan.
 3. Az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal azon weboldalak tartalmáért, amelyeket linkeken keresztül a Webáruház oldalairól el lehet érni.
 4. Az Eladó nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
 5. I) Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.
 6. II) Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a https://malliola.com/ Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.
 7. III)Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
 8. Az Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett, vagy közvetlen kárért, ami a Malliola Webáruházhoz való csatlakozás miatt a Vevőnél következett be.
 9. Az Eladó nem felelős semmilyen vélt, vagy valós jövedelem, vagy haszon kieséséért, amely a Malliola Webáruházban történt vásárlás bármilyen okból történő meghiúsulása miatt következik be.
 10. Az Eladó nem vállal felelősséget arra az esetre, ha a Vevő a személyes adatait harmadik személy számára gondatlanságból, szándékoltan esetleg bűncselekmény érintettjeként harmadik fél számára átadja, illetve használatukat lehetővé teszi.
 11. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel.

5) TERMÉKINFORMÁCIÓ

 1. A Vevő a megvásárolható áruk jellemzőit a konkrét termék információs oldaláról tudhatja meg.
 2. A termékekről megjelenő képek általában a tényleges árut ábrázolják. Sorozatban gyártott termék esetén, a sorozat egy darabjának fotója látható, minimális formai, színbeli eltérés lehet az egyes darabok között. A termékekhez kapcsolódó ismertető, leírás, használati utasítás pontatlanságáért az adott termék beszállítója a felelős. A modellek és technikai paramétereik előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A műszaki változás joga fenntartva.
 3. A vételár mindig az adott termék mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza a mindenkor hatályos áfa-t és a közterheket is. A feltüntetett árak forintban értendők, nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, azok alapján az Eladó ajánlati kötöttsége nem áll be. Ezen árak nem tartalmazzák a szállítási költségeket és az utánvét költségét. Ezek a költségek a megrendelés véglegesítése előtt a folyamatban a vevő számára láthatóak lesznek illetve megtalálhatóak az ÁSZF-ban is.
 4. A konkrét vevői megrendelés visszaigazolásán szereplő termék és szolgáltatás árak az Eladó részéről közvetlen árajánlati tételnek minősülnek, melyet a Vevő nem köteles elfogadni. Az Eladó közvetlen árajánlatára vonatkozóan a Vevő hallgatása az árajánlat elfogadásának minősül.
 5. A Malliola Webáruház rendszere által automatikusan kiküldött megrendelés visszaigazolás nem azonos az Eladó megrendelés visszaigazolásával, csupán a Vevő tájékoztatására szolgál, hogy a Webáruház rögzítette a megrendelést. Ez a tény a kiküldött üzenetben is féltüntetésre kerül.

6) MEGRENDELÉS

 1. a) A Malliola Webáruház kifejezetten "online áruház". A Vevő megrendelését az online felületen, vagy a ügyfélszolgálati telefonszámon vagy a malliolainfo@gmail.com e-mail címen adhatja le.

A rendelés menetének ismertetése:

~A megvásárolni kívánt terméket rakja a kosárba.

~Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, válassza a „Tovább vásárolok” gombot és tegye a kosárba a még megvásárolni kívánt terméket/termékeket. Ha nem szeretne további terméket vásárolni kattintson a „Rendelés leadása” gombra. A kosár oldalon ellenőrizni tudja kívánt termék darabszámát, amennyiben javítani szeretné, írja be a helyes darabszámot és kattintson a "frissítés" ikonra, ha törölni szeretné a terméket kattintson a mellette lévő "kuka" ikonra..

~Az adatok megadását követően van lehetőség a szállítási opciók kiválasztására.

~A Fizetés módja minden esetben a banki előreutalás.

~Az űrlap alján található "Üzenet" ablakban jelezheti az egyéni kívánságait a megrendeléssel kapcsolatban, például: szállítási helyszínnel kapcsolatos különleges információk; postai átvétel esetén az Ön által választott Postahivatal pontos címe; a kiszállítás idejére vonatkozó egyéni kérések; vagy a személyes átvétel idejével, helyszínével kapcsolatos kérések.

~A rendelés elküldése előtte még egyszer leellenőrizheti a megvásárolni kívánt termék árát, szállítási költségét, illetve szállítási és számlázási adatokat. Amennyiben mindent rendben talál, úgy küldje el rendelését. Abban az esetben, ha valami hibát észlel a szállítási, vagy számlázási adatokkal kapcsolatban, akkor a rendelés elküldése előtt kérjük, javítsa ki.

~Amennyiben a rendelés leadása után merül fel az igény a rendelés módosítására, ezt a malliolainfo@gmail.com e-mailcímen megteheti!

 1. b) A Malliola Webáruházban történt rendeléssel a Vevő kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket, az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el, valamint tisztában van a rendelés menetével, a termék jellemzőivel és árával, a szállítási költségekkel.
 2. c) A megrendelések feldolgozása folyamatosan, jellemzően munkanapokon 09:00 és 22:00 óra között történik. 
 3. d) A Malliola Webáruházban történő megrendelést az Eladó csak akkor tudja elfogadottnak tekinteni, ha a Vevő a megrendelő (pénztár) oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti, vagy a e-mail-ben történő megrendelés esetén, azokat maradéktalanul megadja. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Malliola Webáruház üzemeltetője felelősséget nem vállal.
 4. e) Visszaigazolás: A rendelés feladását követően a megrendelő egy azonnali, késedelem nélküli, automatikus e-mailt kap a beérkezett rendelésről. Amennyiben ez nem történik meg a Megrendelőt nem köti a megrendelése és nem köteles a kiszállított terméket átvenni. Küldünk még egy személyes visszaigazolást a várható kézbesítési időpontról, és az egyéb konkrétumok tisztázásáról. A rendelést visszaigazoló automatikus rendszer üzenet után minden esetben személyes egyeztető emailt is küldünk a szállítás részleteivel lebonyolításával, az átvétel idejével (stb.) kapcsolatban, amely az utalási adatokat is tartalmazza, illetve az egyéni kérésekre is ebben tudunk reagálni. Kérjük átutalás előtt mindenképp várja meg ezt az üzenetet!
 5. f) A megrendelés bármilyen módosításához a Vevő kérje az Eladó segítségét a jelen Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségek bármelyikén.
 6. g)Az Eladó a megrendelés azonnali, késedelem nélküli visszaigazolásától számítva 2 munkanapon belül megkezdi a megrendelés teljesítését, amennyiben a kiválasztott termék készleten van.
 7. h) A kiválasztott termék készlet hiánya esetén az Eladó értesíti a Vevőt a szállítás várható időszakáról, melyet a Vevő visszaigazolással két munkanapon belül vagy elutasít (eláll a vételtől), vagy elfogad (megerősíti vételi szándékát). A Vevő részéről a visszaigazolás elmulasztása a megrendelés megerősítésének minősül.
 8. i) Az Eladó hangsúlyozottan felhívja a Vevő figyelmét, hogy hibásan megadott kapcsolattartási vagy szállítási adatok esetén a megrendelés teljesítése nem lehetséges. A hibásan megadott adatokból eredő károkért az Eladó nem vállal felelősséget.

Adatbeviteli hibák javítása:

A rendelés során lehetőség van az adatbeviteli hibák technikai módosítására. Ha meg szeretné változtatni a rendelés során kosárba tett termék mennyiségét, azt a kosár tartalmának megtekintése után teheti. Ebben az esetben, a "Mennyiség" oszlopban a "db" előtti mezőbe kell beírni a termékre vonatkozó helyes rendelés darabszámát és a "frissítés" ikonra kattintva ezt elmenti. Amennyiben Ön a kosárból törölni szeretné a terméket, az "kuka" ikonra kattintva megteheti.

 

A vásárló a rendelés során megadott személyes, szállítási és számlázási adatainak megváltoztatására a megrendelés véglegesítése előtt van lehetőség, illetve regisztrált felhasználóink a személyes fiókjukba belépve adataikat bármikor módosíthatják. A rendelés leadása után észlelt adatbeviteli hibákról e-mail-ben is tájékoztathat minket, ebben az esetben a rendelés adatait a kérésnek megfelelően módosítjuk.

8) SZÁLLÍTÁS ÉS FIZETÉS

 1. Terméket az Eladó külföldre előzetes egyeztetés után szállít.
 2. A megrendelt áru kézbesítése a "szállítás" menüpontban felsoroltak szerint történik. A szállítási költség attól függ, hogy a Vevő házhozszállítást, csomag pont ávételt , vagy személyes átvételt választ-e.
 3. Kiszállítás futárszolgálat útján történik.
 4. Áruházunkban fizetni banki előreutalással lehetséges.
 5. A futárszolgálat útján történő kiszállítást a FOXPOST végzi a saját üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően, amely megtalálható a cégek honlapján .
 6. A szállítás megkezdésének napján a Vevőt Eladó e-mailben értesíti a csomagok feladásáról és várható átvételi dátumáról. Heti egyszer szerdán csomagoljuk és adjuk át a futárnak rendeléseiteket, hogy gördülékenyen menjen a munka kerámiáink készítése közben. A termékek feladás után várhatóan egy-két munkanapon belül érkeznek el hozzátok.
  Ha valamiért fontos lenne, hogy mégis hamarabb érkezzen meg csomagod, akkor rendelésed leadásakor megjegyzésben jelezd.

I) A Küldeményt a Foxpost futárszolgálat általi kézbesítéstől számítva 5 napig őrzi a küldeményeket a csomagautomatában. Ha munkaszüneti- vagy ünnepnap beleesik ebbe az időszakba, akkor automatikusan hosszabbítja az átvételi határidőt. 

II) Ha a csomag megérkezett az átvételi pontra, SMS-ben értesítik a címzettet. A Vevő az üzenetben elküldött egyedi, csak általa ismert kóddal nyithatja ki az automata megfelelő ajtaját.
III) Házhozszállítás esetén a futártól személyesen a címzett, a címhelyen tartózkodó családtagok, meghatalmazottak vehetik át a küldeményt. 
A kiszállítást megelőzően sms-ben és email-ben értesítést küldünk a futár érkezési időpontjáról. 
Az email-ben található webes elérési helyen módosítani lehet a kiszállítás napját és a kiszállítási címet is.

IV) Házhoz küldés esetén általában két-három munkanap a kiszállítási idő, miután a Foxpost futár átvette a csomagot az automatából. Csomagjainkra konkrét kiszállítási időgaranciát nem vállalunk. Frekventáltabb időszakban az automaták telítettségétől függ.

V) A nyitókód ismeretében bárki átveheti a csomagot a Foxpost automatából. Házhozszállítás esetén a futártól személyesen a címzett, a címhelyen tartózkodó családtagok, meghatalmazottak vehetik át a küldeményt.

VI) A Foxpost futár kétszer kísérli meg a csomag kézbesítését egymást követő munkanapokon. Amennyiben a csomagot nem veszi át a címzett akkor visszaérkezik központi raktárukba, ahonnan a feladó részére küldik vissza a feladási pontra melynek költsége 500Ft. Sikertelen kézbesítés esetén e-mail és sms útján küldenek értesítést a kézbesítés eredménytelenségéről, majd a futár még egy alkalommal megkísérli a csomag kézbesítését. A futár elérhetősége a csomag érkezéséről szóló e-mail és sms értesítésben megtalálható, így szükség esetén a címzett egyeztethet vele a kézbesítés időpontjáról.

VII) A Foxpost automatás átvételnél az átvételi határidő lejárata után visszaviszik a raktárukba, ahol további egy hétig tárolják. Ezidő alatt a címzett és feladó is kérhet újraküldést, melynek a díja 1099 Ft. Az ismételt kézbesítés költségét a címzett az automatánál tudja rendezni bankkártyával. Ha nem kér újraküldést, a csomagot visszaküldik a feladónak 500 Ft ellenében. Panasz előterjesztésére a futárszolgálat felé a Címzett is jogosult, illetve azok meghatalmazottai. Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a Címzett állítja, hogy a futárszolgálat által nyújtott Szolgáltatás vagy a futárszolgálat alkalmazottjának munkavégzése részben vagy egészben nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve a futárszolgálat Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak

VIII)A Foxpost futárszolgálatnál panaszt lehet tenni amennyiben a csomagot sérülten vette át.

Kérünk ebben az esetben készítsen fényképet a csomagolásról, a csomag külső és belső állapotáról (a belső térkitöltő, térelválasztó anyagokról is) és a sérült termékről. Ezután kérjük, hogy töltse ki a Foxpost weboldalán található bejelentési űrlapot. Az űrlaphoz kérik, hogy csatolja a sérülésről készített képeket. Ez alapján fogják a bejelentét kivizsgálni, amelyről 30 napon tájékoztatják.

IX) A Vevő hibájából át nem vett küldemények szállítási és visszaszállítási díja a Vevőt terheli, ezért az Eladó nyomatékosan felhívja a Vevő figyelmét, hogy csak akkor adja le megrendelését, ha annak átvételét biztosítani tudja.

X) A Webáruház a megrendelés feladása előtt tájékoztatja a Vevőt a várható szállítási költségről. A szállítás pontos összegéről az Eladó a megrendelés visszaigazolásában is tájékoztatja a Vevőt.

XI) Utánvétes fizetésre Webáruházunkban nincs lehetőség, minden megrendelés esetében előreutalás után postázzuk a kiválasztott termékeket!

XV) Fizetés banki előre utalással választása esetén az áru futárszolgálatnak történő átadása eladó részéről abban az esetben történik, ha a vételár és a szállítási költség beérkezése bankszámlánkra megtörtént, vagy a befizetés megtörténtéről szóló igazolást megkaptuk.

9) A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

 1. a) Az Eladó a megrendelt termékeket kiszámlázza és kiszállítja. A megrendelés visszaigazolásának elfogadásával a Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelt áru visszaigazolt árát, valamint a szintén visszaigazolt szállítási költséget köteles kifizetni.
 2. b) Elállási jog: A Vásárló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján jogosult az áru átvételét követő 14 napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben Szolgáltató köteles a Vásárló által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni, ideértve a kiszállítás költségét is. Amennyiben a Vásárló élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot az alábbi elérhetőségek egyikére elküldeni:
  Postázásai cím: Matolay Ildikó 1123 Budapest Csörsz u. 23-25.
  Email cím: malliolainfo@gmail.com

Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül elküldi elállási nyilatkozatát.

A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket Malliola megadott címére késedelem nélkül, gondosan becsomagolva, különös figyelemmel a termék törékenysége miatt, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkeznie 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezen felül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban nem köteles a Vásárló része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Szolgáltató jogosult a Vásárló által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. A Szolgáltató visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A Vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolja.

Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek élhet a vásárló az elállási joggal.

A termék postai úton történő visszajuttatása esetén az Eladó a postára adás időpontját veszi figyelembe, a terméket a Vevő feltétlenül ajánlott küldeményként (célszerűen tértivevényesen) adja fel, így tudja igazolni a postára adás keltezését. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vevőt terhelik. A portósan (utánvéttel) küldött csomagokat az Eladónak nem áll módjában átvenni!

10) JÓTÁLLÁS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG

 1. a) A Malliola Webáruházban kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre.
 2. b) Az Eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően, eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági és jótállási időt vállal.
 3. c) Az Eladó a vásárláskor a hibás teljesítés esetén szavatossági felelősséggel tartozik (Ptk. 305.§). Az Eladó a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék, fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata, vagy kezelése miatt keletkezett (Ptk. 248. §).
 4. d) Az Eladó jótállásra, szavatosságra és a fogyasztói kifogások intézésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet szabályai az irányadók.
 5. e) Az Eladó, ha a Vevő igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül értesíti a fogyasztót.

10.1) A vásárlók kellékszavatossági, termékszavatossági és jótállási igényérvényesítésére vonatkozó jogai általában

 1. a) A Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Vevő elsősorban - választása szerint – kijavítást, vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott szavatossági, vagy jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az Eladónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági, vagy jótállási jog teljesítésével a Vevőnek okozott kényelmetlenséget.

Az Eladó törekedik arra, hogy a kijavítást, vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül, a Vevőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül elvégezze.

Ha a Vevő sem a kijavítást, sem a kicserélést nem kérte, vagy az Eladó a kicserélést illetve a kijavítást nem vállalta, vagy e kötelezettségének a fenti határidőn belül nem tud eleget tenni a vevő - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől végső esetben. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 1. b) Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az előző pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

10.2) Szavatossági határidők

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Malliola vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

10.3) A Jótállás

 1. a) Az Eladó a fogyasztói szerződés keretében értékesített egyes jogszabályban rögzített fogyasztási cikkekre kötelező, ettől eltérő egyes termékekre szerződéses jótállási kötelezettséget vállal, mely a részletes termék ismertetőben van feltüntetve. Fogyasztói szerződésnek minősül az a szerződés, amely a gazdasági vagy szakmai tevékenysége körén kívül eső célból szerződést kötő személy (fogyasztó) és olyan személy (eladó) között jön létre, aki a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti.
 2. b) Az Eladó jótállási kötelezettsége az általa forgalmazott tartós fogyasztási cikkek körére terjed ki (az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt cikkek).
 3. c) A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a Vevő, ha a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körén kívül eső célból köti.
 4. d) A jótállás időtartama általában egy év, ettől eltérő időtartam a termék részletes termék ismertetőjében van feltüntetve. A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vevő részére történő átadása napjával kezdődik. Az Eladó köteles a Vevőnek a fogyasztási cikkel együtt jótállási jegyet átadni.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása, vagy a Vevő részére       történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

 1. e) Ha a Vevő a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó nem hivatkozhat arra, hogy a kicserélés másik szavatossági igény (kijavítás) teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséggel járna, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

10.4) Szavatossági, jótállási igények bejelentésére, intézésére vonatkozó szabályok

 1. a) A Vevő szavatossági, jótállási igényét az Eladó Vevőszolgálatán, annak nyitvatartási idejében jelentheti be, és ott intézheti.
 2. b) Ha a fogyasztónak minősülő Vevő szavatossági igényt érvényesít az Eladóval szemben, a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a Vevő az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot bemutatja.
 3. c) Az Eladó a Vevő kifogásáról, szavatossági vagy jótállási igényéről köteles jegyzőkönyvet felvenni, amelyben az alábbiakat köteles a vállalkozás rögzíteni:
 4. fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak
 5. a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog
 6. a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját;
 7. a hiba bejelentésének időpontját;
 8. szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni
 9. az (5) 1 bekezdés szerinti eset kivételével a szavatossági vagy jótállási igény

megnevezését, vételárát;

 1. rendezésének módját vagy az igény, illetve az alapján érvényesíteni kívánt jog
 • A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, hogy a fogyasztó jogvita esetén a megyei (fővárosi)

kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is

 • A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó

rendelkezésére kell bocsátani;

-

 • A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről

szóló törvény szerinti panasznak.

 1. d) Az árut javításra, vagy cserére az Eladó Vevőszolgálatán, annak nyitvatartási idejében elismervény ellenében kell átadni. Az elismervényen fel kell tüntetni a Vevő nevét, címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a Vevő a kijavított árut átveheti.
 • Amennyiben a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről.
 1. e) A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek - ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – az Eladót terhelik.
 2. f) A jótállás körébe tartozó termékek vonatkozásában a 151/2003. Kormányrendelet 6. § (1) bekezdés szerint a rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. A (2) bekezdés pedig kimondja, ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik. Az e kategóriába tartozó termékek kivételével a jótállás körébe tartozó szállítási és továbbítási költségek a Vevőt terhelik.

11) ÉSZREVÉTEL, INFORMÁCIÓKÉRÉS

 1. a) A Vevő észrevételével, tájékoztatás kérési igényével az Eladó Vevőszolgálatához fordulhat a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott elérhetőségeken.
 2. b) Az írásban elküldött Vevői panaszra legkésőbb 30 napon belül köteles az Eladó érdemben írásban válaszolni, és ha a panaszt nem tartja jogosnak, köteles ezen álláspontját megindokolni.
 3. c) Az Eladó Vevőszolgálatán közölt szóbeli panaszt az Eladó haladéktalanul kivizsgálja, és ha nem fogadja el a Vevő igényét, akkor köteles a panaszról jegyzőkönyvet felvenni, majd azt 30 napon belül érdemben megválaszolni.
 4. d) Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése:
  Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:
         Levelezési cím: Matolay Ildikó, 1123 Budapest Csörsz u. 23-25.     

Email cím: malliolainfo@gmail.com

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
  Telefon:
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: 
  ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság:
  Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
  Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
  Központi telefonszám:
  Faxszám: +36 1 210 4677
  Vagy az illetékes Területi Főfelügyelőség elérhetősége mely az alábbi linken érhető el http://www.nfh.hu
  A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület
  Neve: Heves Megyei Békéltető Testület
  Székhelye: 3300 Eger, Faiskola út 15.

12) KAPCSOLATTARTÁS

A Vevő a megrendelésének leadásával engedélyt ad rá, hogy az Eladó elektronikus vagy hagyományos postai úton, statisztikai, illetve minőségbiztosítási célból megkeresse, és a vásárlási élménnyel kapcsolatos kérdésekben véleményét kérje. Ezekre a kérdésekre a válaszadás kizárólag önkéntes alapon történik, a válaszadás megtagadása nem jár a Vevőre nézve semmilyen negatív következménnyel.

13) EGYÉB

 1. a) A téves, vagy nem valós adatokat tartalmazó megrendelés esetén az Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget az ezekből eredő téves teljesítésért. A téves teljesítésből eredő kár megtérítését ebben az esetben az Eladó követelheti a Vevőtől.
 2. b) A nem szabályozott kérdésekben a Szerződő Felek a Polgári Törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) Kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseit alkalmazzák.

Amennyiben nem ért egyet a jelen szerződésben meghatározottakkal, illetve az abban foglaltakat nem tekinti magára nézve kötelező érvényűnek kérjük, ne vegye igénybe szolgáltatásainkat! 

Köszönjük, hogy a Webáruházunkat választotta, kellemes vásárlást kívánunk!

Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelem

 

ADATKEZELÉS-ADATVÉDELEM

 

https://malliola.com üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

 1. Az adatkezelő

Az adatok kezelője Matolay Ildikó 1123 Budapest Csörsz u. 23-25.

 1. A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik. A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

 1. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A https://malliola.com nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

Az adatkezelés időtartama: A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.

 1. Az adatokhoz hozzáférő adatkezelő: Matolay Ildikó

Személyes adatokat az adatkezelő harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

 1. Az adatszolgáltatás önkéntes.

A Vevők természetesen bármikor kérhetik adataik törlését az adatbázisból, melynek kézhezvételekor a Malliola (azaz Matolay Ildikó) haladéktalanul törli a kért adatokat adatbázisából. Az adatok törlését kérni lehet a malliolainfo@gmail.com e-mail címen.

 1. Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy Malliola Webáruház birtokolja az oldalainkon látható információkat. A https://malliola.com oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

Aki a webáruházunkban vásárol, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

Adatvédelmi nyilatkozat:

A Malliola Webáruház jelen adatvédelmi nyilatkozattal kötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelésére, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen megfelelve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. A MalliolaWebáruház a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

Rendszerünk kialakításánál figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, és azok előírásait maradéktalanul betartjuk, különös tekintettel az alábbiakra:

 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
 • Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény.

Az adatszolgáltatás önkéntes és a regisztráció bármikor visszavonható.

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása.

A Malliola Webáruház a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja és semmilyen körülmények között nem teszi más, harmadik fél számára hozzáférhetővé.